Regulamin świadczenia usług SuperTrening.net

Wersja z 30 kwietnia 2016 roku.

Niniejszy Regulamin ustala zasady korzystania z serwisu SuperTrening.net dostępnego na stronach pod adresem http://supertrening.net autorstwa Właściciela, a także prawa i obowiązki Użytkownika, Klienta i Administratora

Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Adansonia Soft s.c. Jerzy Rajchert i Łukasz Krzysiak z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Redutowej 37 (NIP: 123-130-85-14 REGON: 363194201.

§1.Definicje

1) Regulamin - Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej SuperTrening.net

2) Administrator – Łukasz Krzysiak Adansonia Soft z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Redutowej 37,

3) Moderator – osoba wyznaczona przez administratora do moderowania wpisów zamieszczonych w serwisie

4) Serwis - System informatyczny umieszczony pod adresem http://supertrening.net umożliwia zamieszczanie materiałów, informacji ,materiałów reklamowych i  innych treści lub/i świadczy usługi dotyczących w szczególności komponowania indywidualnych planów dietetycznych lub treningowych, sprawdzania  i porównywania kaloryczności i wartości odżywczych wybranych potraw/produktów spożywczych, ilości spalanych kalorii podczas wybranych ćwiczeń, obliczenie indeksu BMI(Basal Metabolic Index) i Podstawowej Przemiany Materii dla poszczególnych Użytkowników na podstawie wskazanych Administratorowi informacji, z uwzględnieniem celów do osiągnięcia określanych indywidualnie przez Użytkowników.

5) Plan treningowy – indywidualnie utworzony przez Administratora i dostarczony Klientowi plan treningowy w formie książki elektronicznej w formacie PDF

 

6) Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z zasobów Serwisu.

7) Klient – Użytkownik posiadająca płatne konto o rozszerzonej funkcjonalności.

8) Materiały - wszelkie treści zamieszczane w Serwisie w tym również przez Użytkowników w szczególności opinie, komentarze, informacje.

9) Konto - miejsce w serwisie, w którym użytkownik może zarządzać swoimi danymi i ustawieniami konta.

§2 Zasady i warunki korzystania z serwisu, zagrożenia

1.Serwis ma charakter informacyjny a plan treningowy ma charakter pomocniczy. Jego zawartość stanowi jedynie subiektywna syntezę informacji zebranych z różnych źródeł, będących odzwierciedleniem doświadczeń, poglądów i wiedzy autorów. Zawarte w serwisie treści oraz sposób ich przekazania, bez względu na osobę autora danej informacji lub publikacji, w żadnej mierze nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy medycznej, czynności doradztwa medycznego czy doradztwa dietetycznego/żywieniowego, czy doradztwa treningowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte w serwisie interpretacje, porady, plany treningowe, rozwiązania i innego rodzaju informacje nie powinny stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji medycznych, treningowych i żywieniowych i innych wpływających na zdrowie. Nigdy nie ignoruj ani nie opóźniaj korzystania z profesjonalnych porad medycznych.SuperTrening.net nie gwarantuje uzyskania rezultatu zwłaszcza sylwetki jak na dołączonych do serwisu zdjęć oraz wymaga, aby skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem jakichkolwiek porad oraz ćwiczeń oraz planu treningowego otrzymanych za pośrednictwem serwisu. Nie wszystkie ćwiczenia, diety

lub czynności opisane na stronie internetowej są odpowiednie dla każdego. W przypadku udziału w dietach, ćwiczeniach istnieje możliwość zaburzeń zdrowotnych i/ lub chorób i / lub śmierci. Strona nie powinna być używana przez osoby, które mają przeciwwskazania medyczne lub zaburzenia odżywiania.

2. Korzystając z serwisu www, użytkownik oświadcza, że otrzymał zgodę od lekarza do udziału w dietach, programach, treningach i ćwiczeniach opisanych na stronie internetowej.

3. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu, przeglądarki stron www akceptującej pliki Cookie oraz obsługującej język Javascript oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. W okresie prowadzenia prac konserwacyjnych, bądź usprawniających działanie Serwisu, dostęp do Serwisu może być utrudniony lub niemożliwy.

5.Publikowane w serwisie materiały są w szczególności utworami w rozumienia ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych autorstwa Administratora oraz komentarze, wypowiedzi i opinie Użytkowników .

 

6.Użytkownik zobowiązany są do korzystania z Serwisu , zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu  wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego

8.Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od dostarczania na łamy Serwisu wszelkich treści o charakterze bezprawnym.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Materiałów umieszczanych w Serwisie jeśli będą łamały postanowienia Regulaminu, będą obraźliwe, niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami lub w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin lub zasady komentowania w Serwisie.

10.W szczególności niedozwolone jest:

1)rozpowszechnianie za pośrednictwem Serwisu treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych Użytkowników Serwisu) lub zagrażające naruszeniem takich dóbr osobistych,

2)podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełnienia przestępstwa (w tym zniesławienie lub pomówienie),

3)wzywanie za pośrednictwem Serwisu do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, czy też propagowanie przemocy lub agresji,

4)rozpowszechnianie za pośrednictwem Serwisu materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich, Niedozwolone jest

podejmowanie za pośrednictwem Serwisu działań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.

5)formułowanie wypowiedzi stanowiących przejaw braku szacunku wobec innych Użytkowników serwisu bądź też zachowania powszechnie uznawane za sprzeczne z zasadami kultury osobistej, obraźliwe, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne.

6)zakazuje się publikowania prywatnej korespondencji w każdej formie bez wyraźnej zgody zainteresowanych stron. Dotyczy to korespondencji poprzez PW, komunikatory lub pozyskanej w inny sposób.

11.Uprasza się o nieblokowanie reklam na forum. Są one niezbędne do finansowania funkcjonowania i dalszego rozwoju serwisu.

§3. Użytkownicy

1.Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba niepełnoletnia która ukończyła 13 lat i uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego.

2. Użytkownikiem może być osoba, która zaakceptowała Regulamin.

3. Użytkownik zobowiązany jest podać Administratorowi wyłącznie prawdziwe dane dotyczącej jego osoby, na podstawie których Administrator ocenia spełniane przez

Użytkownika warunki formalne, niezbędne do świadczenia usług przez Serwis, a zapisane w Regulaminie tj. wiek, wzrost, wagę oraz aktualny adres email.

4.Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

5. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie SuperTrening.net, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.

6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swego konta w Serwisie SuperTrening.net do używania osobom trzecim.

7. W przypadku zdjęć dodawanych do serwisu Administrator zastrzega sobie prawo do ich edycji w sposób poprawiający parametry wizualne (kadrowanie, korekcja kolorów, drobny retusz itp.), tak aby spełniały wymagania Administratora w zakresie jakości zdjęć. Zdjęcia niespełniające wymagań jakościowych mogą być przez Administratora usuwane.

8. Administrator może zablokować czasowo lub trwale Konto Użytkownika i ma prawo do całkowitego usunięcia Konta Użytkownika jeśli użytkownik łamie postanowienia Regulaminu lub normy prawne.

9.W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz. U. z 2006 r. , Nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik udzieli Administratorowi bez ograniczeń, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie  na następujących polach eksploatacji: utrwalania i zwielokrotniania w zakresie rozpowszechniania do odtwarzania nadawania i remitowania za pomocą wizji fonii przewodowej lub bezprzewodowej udostępnienie go w sieci Internet. Licencja powyższa udzielona jest bez ograniczeni terytorialnych na okres 5 lat licząc od pierwszego rozpowszechnienia. Warunki licencji użytkownik uprzednio uzgodni z Administratorem. 

10. Użytkownik akceptuje, że na adres email podany podczas rejestracji będą wysyłane maile związane z informacjami o istotnych zmianach w funkcjonowaniu serwisu, planowanych przerwach   w działaniu jak i komunikacja związana z korzystaniem z serwisu np. potwierdzenia dokonania zakupu, zmiana hasła, aktywacja konta itp.

11.Administrator zastrzega, iż koszty połączenia z Internetem oraz użytkowaniem rzeczy,  z których Użytkownik korzysta z usług Serwisu, nie obciążają Administratora.

12.Administrator zastrzega sobie że część usług  może wymagać posiadanie aktywnego konta przez Użytkownika w Serwisie.

§4 Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1.Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług jest prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego  przez Użytkownika lub/i Klienta i przesłania go do Administratora w formie elektronicznej, a w przypadku korzystania z płatnych kont o rozszerzonej funkcjonalności zapłata na konto zgodnie z cennikiem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

2.Administrator potwierdzi w terminie do 2 dni przy użyciu adresu e-mail wskazanego przez Klienta w formularzu zawarcie umowy a w przypadku dostępu płatnego po wypłynięciu należności na konto Administratora lub otrzymaniu powiadomienia o wpłynięciu należnościod pośrednika płatności.

3. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia poprzez przesłanie Administratorowi pisemnego oświadczenia na adres podany na stronie serwisu . Prawo to wygasa w monecie gdy Klient zacznie korzystać z usługi.

4. Klientowi przysługuje prawo rozwiązania umowy za 14 dniowym okresem wypowiedzenia.

5.Użytkownik może w każdym czasie żądać usunięcia swego konta / danych z serwisu.

§5 Polityka prywatności

1.Rejestrując się w serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), w celach związanych z korzystaniem z serwisu SuperTrening.net, przesyłaniem treści reklamowych i informacji handlowych, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat Użytkowników serwisu. 

2.W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania od nas informacji handlowych (w tym wiadomości o promocjach w serwisie) - możliwość korzystania z usługi nie jest uzależniona od zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych.

3.Szczegółowe zasady wykorzystania Twoich danych reguluje Polityka prywatności.

§6 Reklamacje

1.Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

2.Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać pisemnie na Adres Administratora, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

[email protected]

3.W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

4.Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 
Wczywywanie...